TT Malware Log

マルウェア / サイバー攻撃 / 解析技術 に関する「個人」の調査・研究・参照ログ

SamSam:治療は身代金を支払った後で

【ブログ】

◆SamSam:治療は身代金を支払った後で (CISCO, 2016/04/01)
https://gblogs.cisco.com/jp/2016/04/samsam-ransomware-html/

【インディケータ情報】

■ハッシュ情報(Sha256)

 • 036071786d7db553e2415ec2e71f3967baf51bdc31d0a640aa4afb87d3ce3050
 • 553967d05b83364c6954d2b55b8cfc2ea3808a17c268b2eee49090e71976ba29
 • a763ed678a52f77a7b75d55010124a8fccf1628eb4f7a815c6d635034227177e
 • 6bc2aa391b8ef260e79b99409e44011874630c2631e4487e82b76e5cb0a49307
 • 7aa585e6fd0a895c295c4bea2ddb071eed1e5775f437602b577a54eef7f61044
 • 939efdc272e8636fd63c1b58c2eec94cf10299cd2de30c329bd5378b6bbbd1c8
 • 45e00fe90c8aa8578fce2b305840e368d62578c77e352974da6b8f8bc895d75b
 • 979692a34201f9fc1e1c44654dc8074a82000946deedfdf6b8985827da992868
 • 0f2c5c39494f15b7ee637ad5b6b5d00a3e2f407b4f27d140cd5a821ff08acfac
 • 946dd4c4f3c78e7e4819a712c7fd6497722a3d616d33e3306a556a9dc99656f4
 • e682ac6b874e0a6cfc5ff88798315b2cb822d165a7e6f72a5eb74e6da451e155
 • 58ef87523184d5df3ed1568397cea65b3f44df06c73eadeb5d90faebe4390e3e
 • ffef0f1c2df157e9c2ee65a12d5b7b0f1301c4da22e7e7f3eac6b03c6487a626
 • 89b4abb78970cd524dd887053d5bcd982534558efdf25c83f96e13b56b4ee805